Invalidska mirovina

762

UVJETI

Da bi osiguranik mogao ostvariti pravo na invalidsku mirovinu moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

– postojanje invalidnosti

– uvjet staža.

Invalidnost može nastati zbog bolesti, ozljede izvan rada, ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Od 28. ožujka 2008. osiguranicima koji su radili manje od punoga radnog vremena , prema Zakonu o radu , (primjerice bili su zaposleni na četiri sata ) u slučaju kada je invalidnost nastala zbog bolesti ili ozljede izvan rada , za ispunjenje uvjeta staža za priznanje prava na invalidsku mirovinu , razdoblje provedeno u zaposlenju s nepunim radnim vremenom smatra se razdobljem provedenim u zaposlenju s punim radnim vremenom .
Što se tiče uvjeta za priznanje  prava na invalidsku mirovinu  ovi osiguranici izjednačeni  su s osiguranicima koji rade puno radno vrijeme ,ali se visina mirovine određuje prema navršenom mirovinskom stažu , a ne prema razdoblju provedenom u zaposlenju s nepunim radnim vremenom ( čl . 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju «Narodne novine» , broj 35/08.-koji se primjenjuje od 28. ožujka 2008.).

Invalidnost postoji:

– kada je kod osiguranika, zbog promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti liječenjem, radna sposobnost trajno smanjena za više od polovice prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste ili slične naobrazbe i sposobnosti (profesionalna nesposobnost za rad).

Poslovi prema kojima se ocjenjuje sposobnost za rad osiguranika obuhvaćaju sve poslove koji odgovaraju njegovim tjelesnim i psihičkim  sposobnostima, a smatraju se odgovarajućim njegovim dosadašnjim poslovima.

Kada je kod osiguranika utvrđena profesionalna nesposobnost za rad utvrđuje se preostala radna sposobnost ako se, s obzirom na njegovo zdravstveno stanje,  životnu dob, naobrazbu i sposobnost, može profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom na drugom poslu.

– kada kod osiguranika zbog promjena u zdravstvenom stanju, koje se ne mogu otkloniti liječenjem, nastane trajni gubitak sposobnosti za rad (opća nesposobnost za rad).

Uvjet staža je zadovoljen kada:

mirovinski staž pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka, ako je invalidnost nastala zbog bolesti ili ozljede izvan rada i to prije navršenih 65 godina života. Kao radni vijek uzima se broj punih godina od dana kada je osiguranik navršio 20 godina života do dana nastanka invalidnosti. Osiguraniku, koji je nakon navršene 20. godine života bio na redovitom školovanju i takvim školovanjem stekao višu stručnu spremu, radni vijek računa se od navršene 23. godine života, a osiguraniku koji je stekao visoku stručnu spremu – od navršene 26. godine života. Razdoblje radnog vijeka skraćuje se za razdoblje koje je osiguranik:

– proveo na odsluženju vojnog roka

– bio prijavljen kao nezaposlena osoba nadležnoj službi za zapošljavanje

Ako je invalidnost osiguranika nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, pravo na invalidsku mirovinu stječe bez obzira na dužinu mirovinskog staža.

Iznimno, pravo na invalidsku mirovinu stječe osiguranik:

– kod kojeg je nastala invalidnost prije 35. godine života, a ima višu stručnu spremu, ako je do dana nastanka invalidnosti navršio staž osiguranja od najmanje dvije godine, a osiguranik koji ima visoku stručnu spremu ako je do dana nastanka invalidnosti navršio jednu godinu staža osiguranja i ako je invalidnost nastala za vrijeme osiguranja ili u roku od jedne godine nakon prestanka osiguranja

– kod kojeg je invalidnost nastala prije 30. godine života, ako je navršio najmanje jednu godinu staža osiguranja i ako je invalidnost nastala za vrijeme osiguranja ili u roku od jedne godine nakon prestanka osiguranja.

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Postupak se pokreće u povodu prijedloga za ocjenu radne sposobnosti izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, ako se radi o zaposlenoj osobi, odnosno osobi sa svojstvom osiguranika ili na zahtjev stranke, ako je osoba nezaposlena, odnosno u trenutku podnošenja zahtjeva nema svojstvo osiguranika.

Cjelokupnu medicinsku dokumentaciju priprema osiguranikov liječnik koju, zajedno sa svojim mišljenjem, dostavlja Zavodu radi vještačenja invalidnosti.

Opseg i sadržaj medicinske dokumentacije propisala je Vlada Republike Hrvatske, Uredbom o opsegu i sadržaju medicinske dokumentacije.

Ocjena radne sposobnosti (nalaz i mišljenje o invalidnosti)

Invalidnost (tjelesno oštećenje ili opća nesposobnost za rad članova obitelji) utvrđuje nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda na osnovi nalaza i mišljenja ovlaštenih vještaka.

Tko su ovlašteni vještaci, način njihova imenovanja, područje i način njihova rada, kao i sadržaj nalaza i mišljenja koja daju propisala je Vlada Republike Hrvatske Uredbom o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju .

Kontrolni pregled

Kontrolni pregled mora se obaviti najkasnije u roku od 4 godine od dana utvrđene invalidnosti i to samo ako je kod osiguranika ovlašteni vještak utvrdio invalidnost zbog profesionalne nesposobnosti za rad.

Ako se korisnik prava na temelju invalidnosti ne odazove na kontrolni pregled na koji je uredno pozvan, prestaje pravo na temelju invalidnosti s prvim danom sljedećeg mjeseca nakon donošenja rješenja.

Postupak radi kontrolnog pregleda pokreće nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda po službenoj dužnosti.

Revizija nalaza i mišljenje o invalidnosti

Nalaz i mišljenje o invalidnosti obvezno podliježe reviziji koja mora biti obavljena u roku od 30 dana.

Reviziju obavlja Stručno povjerentvo sastavljeno od istaknutih stručnjaka na području ocjene radne sposobnosti koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Pri obavljanju revizije može se obaviti izravni pregled osguranika.

Mirovinu ne stječe, odnosno gubi pravo

Osiguranik kod kojega je invalidnost nastala kao posljedica radnje za koju je pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv Republike Hrvatske i kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ne stječe, odnosno gubi pravo na invalidsku mirovinu ostvarenu na temelju te invalidnosti s prvim danom idućega mjeseca od mjeseca u kojem je presuda donesena u kaznenom postupku i postala pravomoćna.

Ako u ovom slučaju postoji pravo članova obitelji osiguranika na uzdržavanje od osiguranika, njegova će se invalidska mirovina isplaćivati tim članovima obitelji u visini obiteljske mirovine.