Kako se baviti udomiteljstvom?

1529

Kako se baviti udomiteljstvom. Udomiteljstvo je oblik skrbi kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj izvan vlastite obitelji – u udomiteljskoj obitelji.
Ovdje će težište biti na udomiteljstvu odraslih korisnika.

U udomiteljsku obitelj može se smjestiti najviše četvero odraslih korisnika, a odluku o njihovom smještaju u obitelj donosi centar za socijalnu skrb

Postoji više vrsta udomiteljstva: srodničko i  tradicionalno udomiteljstvo te obavljanje udomiteljstva kao zanimanja.

Zahtjev za donošenje rješenja o dozvoli podnosi se centru za socijalnu skrb u mjestu vašeg prebivališta. Nadležni centar procjenjuje ispunjavate li propisane stambene, socijalne i druge uvjete kako biste korisnicima osigurali primjereno stanovanje, pravilnu ishranu, odmor i zadovoljavanje drugih potreba i interesa.
Osoba koja preuzima brigu o smještenim osobama službeno se naziva udomitelj. Na tu osobu se izdaje dozvola za obavljanje udomiteljstva.
Udomitelj mora: 

 • biti hrvatski državljanin
 • imati najmanje 18, a najviše 60 godina, s tim da dobna razlika između njega i udomljenog djeteta ne smije biti manja od 18 godina
 • imati poslovnu sposobnost
 • imati prebivalište u Republici Hrvatskoj
 • imati završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje
 • imati propisane stambene uvjete
 • imati suglasnost svih članova obitelji (ako nije samac)


Udomiteljska obitelj ne može biti obitelj:

 • u kojoj je udomitelju ili drugom članu obitelji izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta
 • u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi
 • u kojoj je udomitelj ili drugi član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja
 • u kojoj bi zbog mentalnog oštećenja, ovisnosti ili bolesti udomitelja ili člana njegove obitelji, bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi smještenog korisnika
 • čiji je član pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa te protiv braka, obitelji i mladeži
 • čiji je član pravomoćno proglašen krivim za prekršaj zbog nasilja u obitelji.

Djelatnici centra za socijalnu skrb psiholog i socijalni radnik obići će dom budućeg udomitelja, zatražiti potrebnu dokumentaciju te će na temelju psiholoških testova i razgovora, izraditi stručno mišljenje o sposobnosti za obavljanje udomiteljstva.

Obaveno je osposobljavanje za buduće udomitelje kroz predavanja i radionice.
Odluku o smještaju korisnika u udomiteljsku obitelj donosi centar za socijalnu skrb.

Mjesečne naknade

Kao udomitelj imate pravo na opskrbninu za potrebe korisnika i na naknadu za rad udomitelja.
Visina opskrbnine ovisi o dobi, zdravstvenom statusu i potrebama korisnika, a utvrđuje je odlukom ministar nadležan za socijalnu skrb. Visina naknade za rad udomitelju ovisi o broju i kategoriji smještenih korisnika, a utvrđuje se u postotku od osnovice za socijalna davanja koju određuje Vlada Republike Hrvatske.
Visina naknada koje možete ostvarivati za obavljanje udomiteljstva je vezana uz vrstu udomiteljstva koju obavljate. Udomitelj uz navedene mjesečne naknade, može ostvarivati i prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja te prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba ukoliko obavlja udomiteljstvo kao zanimanje. piše Mira Čokić