Ogledni primjer ugovora o doživotnom uzdržavanju

10193

Rudi Banić iz Sesveta, Koranska ul. 55, OIB: 34522487391 i Anica Zekić iz Koprivnice, Radićeva br. 82 , OIB: 66575328390,

sklopili su 27.09.2015.

UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

Članak 1.

Rudi Banić (u daljnjem tekstu: davatelj uzdržavanja) obvezuje se uzdržavati Anicu Zekić (u daljnjem tekstu: primateljica uzdržavanja) do njezine smrti.

Članak 2.

Primateljica uzdržavanja daje davatelju uzdržavanja svoju nepokretnu imovinu koja se sastoji od:
ke koja je sagrađena na adresi Radićeva 82 u Koprivnici, ukupne površine 250 m2 koja je sagrađena na katastarskoj čestici broj 256/1, k.o. Črnovlje, sa okućnicom ukupne površine 600 m2.

Članak 3.

Davatelj uzdržavanja se obvezuje primateljicu uzdržavanja primiti u svoje domaćinstvo a posebno:
– Osigurati joj redovnu prehranu u skladu sa liječničkom preporukom
– Prati i peglati njezino rublje i drugu odjeću
– Osigurati joj nesmetane posjete njezine rodbine i drugih osoba
– U slučaju bolesti joj osigurati potrebnu njegu, lijekove i snositi eventualne bolničke troškove
– Brinuti o njezinoj drugoj imovini pažnjom dobrog gospodara
– Sahraniti je nakon njezine smrti u skladu sa njezinim željama

Članak 4.

Primateljica uzdržavanja jamči davatelju uzdržavanja da je nekretnina iz članka 2. ovog ugovora njezino isključivo vlasništvo.

Članak 5.

Davatelj uzdržavanja na temelju ovog ugovora ima pravo ishoditi u zemljišnim knjigama upis zabilježbe ovog ugovora na nekretnini iz članka 2. ovog ugovora.

Članak 6.

U posjed nekretnine iz članka 2. ovoga ugovora, davatelj uzdržavanja dolazi nakon smrti primateljice uzdržavanja.

Članak 7.

Troškove u vezi sklapanja ovoga ugovora kao i troškove njegove provedbe u cijelosti snosi davatelj uzdržavanja.

Članak 8.

Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumom.
U slučaju da su ugovorne strane u nemogućnosti doći do sporazumnog rješenja ugovara se nadležnost suda u
Koprivnici.

Članak 9.

Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa na isti.

Članak 10.

Ovaj ugovor je napravljen u 4 istovjetna primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

Primatelj uzdržavanja                                                  Davatelj uzdržavanja

Anica Zekić                                                                                              Rudi Banić

Napomena: Primjeri ugovora koji se nalaze na ovoj stranici, predstavljaju samo ogledne primjere i kao takvi se ne mogu smatrati gotovim modelima ugovora. Upotreba ovog primjera pravnog dokumenta je na vlastitu odgovornost.