Gerontologija

1059

Gerontologija je znanstvena disciplina koja proučava starost i sve aspekte (fiziološke, medicinske, psihološke, socijalne, pravne, antropološke) promjene do kojih dolazi u procesu starenja. Gerontologija i gerijatrija se često upotrebljavaju u sinonimnom značenju, iako gerontologija više teorijski proučava sam proces starenja, dok se gerijatrija bavi liječenjem poremećaja i bolesti u starosti.