Obiteljska mirovina

707

UVJETI

Od 28. ožujka 2008.članovi obitelji umrlog osiguranika koji je radio manje od punoga radnog vremena , prema Zakonu o radu (primjerice bio je zaposlen na četiri sata )  za ispunjenje uvjeta staža za priznanje prava na obiteljsku mirovinu , razdoblje koje je umrli osiguranik proveo u zaposlenju s nepunim radnim vremenom smatra se razdobljem provedenim u zaposlenju s punim radnim vremenom  ( čl . 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju «Narodne novine» , broj 35/08.-koji se primjenjuje od 28. ožujka 2008.).

UVJETI ZA ČLANOVE OBITELJI

Udovica ili udovac imaju pravo na obiteljsku mirovinu (prema čl. 61. ZOMO-a):

– ako su do smrti bračnog druga po kojem im to pravo pripada navršili 50 godina života ili

– ako su mlađi od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupila opća nesposobnost za rad ili je takva nesposobnost nastala u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga ili

– ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koji imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a udovica ili udovac obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. Ako tijekom trajanja prava po toj osnovi nastupi opća nesposobnost za rad, zadržavaju pravo na obiteljsku mirovinu dok postoji takva nesposobnost.

Ako udovica ili udovac do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života , imaju pravo na obiteljsku mirovinu kad navrše 50 godina života.

Udovica ili udovac koji su tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu navršili 50 godina života zadržavaju to pravo trajno, a ako to pravo prestane prije navršene 50. godine života, ali nakon navršene 45. godine života, pravo na obiteljsku mirovinu mogu ponovno ostvariti kada navrše 50 godina života.

Udovica stječe pravo na obiteljsku mirovinu i kada je dijete osiguranika rođeno nakon njegove smrti. U tom joj slučaju pravo na obiteljsku mirovinu pripada od dana smrti osiguranika.

PRIJELAZNO RAZDOBLJE – s povoljnijim uvjetima za udovice – završilo 2007. ZOMO-om  je bilo predviđeno prijelazno razdoblje u kojem su  udovice pravo na obiteljsku mirovinu mogle steći pod povoljnijim uvjetima, od uvjeta propisanih u Zakonu o mirovinskom osiguranju.
(članak 40. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o mirovinskom osiguranju). Od 2008. godine udovci i udovice u cijelosti su izjednačeni u pogledu uvjeta starosne dobi za obiteljsku mirovinu i mogu je steći samo pod gore navedenim uvjetima.

Razvedeni bračni drug

ima pravo na obiteljsku mirovinu ako mu je sudskom odlukom dosuđeno pravo na uzdržavanje.

Dijete

stječe pravo na obiteljsku mirovinu (prema čl. 64. ZOMO-a):

– ako je u trenutku smrti roditelja mlađe od 15 godina ili mlađe od 18 godina, ako je prijavljen službi za zapošljavanje radi zaposlenja

– ako je nastupila opća nesposobnost za rad, do dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, tada ima pravo na obiteljsku mirovinu za sve vrijeme dok takva nesposobnost traje

– ako je opća nesposobnost za rad nastupila nakon dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, a prije smrti osiguranika ili korisnika prava ima pravo na obiteljsku mirovinu ako ga je umrli uzdržavao do svoje smrti

– ako je u trenutku smrti osiguranik na redovitom školovanju ili započne takvo školovanje nakon smrti osiguranika. To pravo pripada djeci do kraja redovitog školovanja, ali najduže do navršene 26. godine života. Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu i za vrijeme bolesti do navršene 26. godine života kao i nakon tih godina, ali najviše onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života.

Dijete kod kojeg, tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu, nastupi opća nesposobnost za rad, zadržava to pravo dok postoji takva nesposobnost.

Izvanbračni drug

Izvanbračni drug koji je s osiguranikom ili s korisnikom mirovine do njegove smrti živio u zajedničkom kućanstvu najmanje tri godine  ima pravo na obiteljsku mirovinu prema istim uvjetima kao i bračni drug.  Stoga sve što je navedeno u vezi sa stjecanjem , određivanjem, korištenjem, ponovnim određivanjem i gubitkom prava na obiteljsku mirovinu za udovicu primjenjuje se i na izvanbračnu udovicu .
Status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.
Pravo na obiteljsku mirovinu može ostvariti samo ona osoba koja je u trenutku stupanja na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju «Narodne novine» , broj 35/08. odredba članka 7.) tj. 28. ožujka 2008. živjela u izvanbračnoj zajednici koja je trajala najmanje tri godine.

Roditelj

kojeg je osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti ima pravo na obiteljsku mirovinu:

– ako je do smrti osiguranika ili korisnika prava navršio 60 godina života (otac) ili 50 godina života (majka)

– ako je otac mlađi od 60 godina, a majka mlađa od 50 godina, ali je do smrti osiguranika ili korisnika prava nastala opća nesposobnost za rad sve dok takva nesposobnost traje, a ako za vrijeme trajanja ovog prava navrši 60, odnosno 50 godina života, trajno zadržava pravo na mirovinu.

PRAVO NE MOŽE OSTVARITI

Pravo na obiteljsku mirovinu ne može ostvariti član obitelji koji je namjerno uzrokovao smrt osiguranika ili korisnika mirovine i za takvo je kazneno djelo osuđen pravomoćnom presudom, kao ni onaj koji se namjerno onesposobi za rad radi ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu (ne može po toj osnovi steći pravo na mirovinu).

GUBITAK PRAVA

Pravo na obiteljsku mirovinu gube stupanjem u brak udovica, odnosno udovac mlađi od 50 godina, osim ako to pravo imaju zbog opće nesposobnosti, te djeca osiguranika, braća, sestre te druga djeca bez roditelja, osim djece koja su to pravo stekla zbog opće nesposobnosti za rad i djece koja se nalaze na redovitom školovanju

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu podnosi se mjesno nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Uz zahtjev potrebno je priložiti:
– smrtni list
– vjenčani list
– rodne listove za sve članove obitelji koji traže da im se prizna pravo na mirovinu
– školske potvrde za djecu na redovitom školovanju
– izjavu jesu li članovi obitelji zaposleni, odnosno koriste li neku drugu mirovinu

Obiteljska mirovina nakon smrti korisnika mirovine određuje se na način da se na svotu mirovine koja je korisniku mirovine pripadala u trenutku smrti primijeni odgovarajući mirovinski faktor, ovisno o broju članova obitelji koji koriste mirovinu.