Pravo na socijalnu zaštitu

1675

Svaka starija osoba ima pravo na socijalnu zaštitu.

DODATNI PROTOKOL EUROPSKOJ SOCIJALNOJ POVELJI

PREAMBULA

Države članice Vijeća Europe, potpisnice ovoga Protokola, odlučne poduzeti nove mjere radi prošire­nja zaštite ekonomskih i socijalnih prava zajamčenih Europskom socijalnom pove­ljom, otvorenom za potpisiva­nje u Torinu 18. listopada 1961. (u da­lj­njem tekstu: Pove­lja), sporazumjele su se o s­ljedećem:

DIO I.

Stranke priznaju da je ci­lj politike koju će provoditi svim prikladnim sredstvima, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, postiza­nje uvjeta u kojima će osigurati učinkovito ostvariva­nje slje­dećih prava i načela:

1. Svi radnici imaju pravo na jednake mogućnosti i uvjete u pogledu zaposle­nja i profesije,

    bez diskriminacije prema spolu.

2. Radnici imaju pravo na obavješćiva­nje i savjetova­nje u poduzeću.

3. Radnici imaju pravo sudjelovati u određiva­nju i pobo­ljša­nju radnih uvjeta i radne sredine u poduzeću.

4. Svaka starija osoba ima pravo na socijalnu zaštitu.

         Europska socijalna povelja, 1961 (“Narodne novine” – međunarodni ugovori 15/02)