Zakon o izmjenana i dopunama zakona o mirovinskom osiguranju

709

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

 U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 43/07., 79/07., 35/08. i 40/10.)

u članku 10. stavku 1. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

7) članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, za vrijeme plovidbe, prema odredbama Pomorskog zakonika, ako međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drukčije određeno.«

Članak 2.

U članku 11. točka 5. mijenja se i glasi:

5) osobe koje obavljaju djelatnost za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili registracije, ali imaju obilježje samostalnosti, trajnosti i s namjerom stvaranja izvora dohotka ili dobiti i po osnovi obavljanja tih djelatnosti su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, ako nisu korisnici mirovine, osim korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, ili nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi.«

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koji glasi:

6) osobe koje obavljaju obrt kao domaću radinost ili kao sporedno zanimanje, ako nisu korisnici mirovine, osim korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, ili nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi.«.

Članak 3.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Obvezno su osigurane osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.«.

Članak 4.

U članku 13. iza riječi: »članovi uprave« dodaju se riječi: »i izvršni direktori«.

Članak 5.

U članku 15. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Obvezno je osiguran roditelj njegovatelj prema propisima o socijalnoj skrbi, za vrijeme trajanja toga svojstva.«

Članak 6.

U članku 16. stavku 1. riječi: »ili na brodovima pod stranom zastavom« brišu se.

Članak 7.

U članku 24. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada doprinosi za mirovinsko osiguranje nisu plaćeni u cijelosti, staž osiguranja se utvrđuje na temelju plaćenih doprinosa i razmjernog dijela kamata, posebno po svakoj osnovi osiguranja.

(3) Način utvrđivanja staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje utvrđuje pravilnikom ministar nadležan za mirovinsko osiguranje, uz prethodnu suglasnost ministra financija.«

Članak 8.

U članku 30. riječi: »(muškarac), odnosno kada navrši 60 godina života (žena)« brišu se.

Članak 9.

U članku 31. riječi: »(muškarac), odnosno kada navrši 55 godina života i 30 godina mirovinskog staža (žena)« brišu se.

Članak 10.

U članku 66. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Roditelj kojega je osiguranik ili korisnik prava uzdržavao do svoje smrti ima pravo na obiteljsku mirovinu:

1) ako je do smrti osiguranika ili korisnika prava navršio 60 godina života, ili

2) ako je mlađi od 60 godina života, ali je do smrti osiguranika ili korisnika prava nastala opća nesposobnost za rad, sve dok takva nesposobnost traje.«

Članak 11.

U članku 67. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju smrti korisnika mirovine, pravo na obiteljsku mirovinu može se steći najranije od prvoga sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je korisnik mirovine umro.«

Dosadašnji stavci 2. do 4. postaju stavci 3. do 5.

Članak 12.

U članku 69. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Kada pravo na obiteljsku mirovinu ima samo dijete, odnosno samo djeca, nakon smrti oba roditelja, iznimno od članka 89. ovoga Zakona, djetetu, odnosno djeci, određuje se i isplaćuje obiteljska mirovina po svakome od roditelja.«

Članak 13.

U članku 78. stavak 2. mijenja se i glasi:

“(2) Polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine utvrđuje se tako da se polazni faktor iz stavka 1. ovoga članka smanjuje za svaki kalendarski mjesec prije navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, i to:

– s navršenih do 36 godina mirovinskog staža – za 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina mirovinskog staža – za 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina mirovinskog staža – za 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 39 godina mirovinskog staža – za 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 40 godina i više mirovinskog staža – za 0,15% po mjesecu.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Polazni faktor za određivanje starosne mirovine osiguranika, koji prvi put stječe mirovinu nakon navršene 65. godine života, utvrđuje se tako da se polazni faktor iz stavka 1. ovoga članka povećava za svaki kalendarski mjesec nakon navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu za 0,15% po mjesecu, a najviše za pet godina. Na isti način utvrđuje se polazni faktor za određivanje obiteljske mirovine i za osiguranika koji je umro nakon navršene 65. godine života i nije stekao mirovinu.«.

Članak 14.

U članku 79. stavci 8. i 10. brišu se, a dosadašnji stavak 9. postaje stavak 8.

Članak 15.

U članku 87. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju smrti korisnika mirovine, dospjela mirovina i ostala primanja pripadaju do zadnjeg dana u mjesecu u kojem je korisnik umro.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. i 2.«.

Članak 16.

Članak 88. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovine i druga primanja iz mirovinskog osiguranja isplaćuju se putem banke u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, odnosno putem pošte na adresu korisnika u Republici Hrvatskoj.

(2) Isplata mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja u inozemstvo obavlja se primjenom međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju ili primjenom uzajamnosti, odnosno na temelju rješenja Zavoda o odobravanju isplate u državu s kojom nije sklopljen ugovor ili nema uzajamnosti.

(3) Radi uređivanja međusobnih odnosa u vezi s načinom, uvjetima isplate i povratom mirovina i drugih primanja iz stavka 1. ovoga članaka, Zavod zaključuje ugovor s bankama i poštom.

(4) Mirovine i druga primanja koja su isplaćena prema stavku 1. i 3. ovoga članka nakon smrti korisnika, pripadaju državnom proračunu Republike Hrvatske, a na zahtjev Zavoda, banka, odnosno pošta ovlaštena je i obvezna vratiti ih.

(5) Banka ne može vlastita potraživanja namirivati iz mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Ako banka ne vrati sredstva isplaćena prema stavku 3. ovoga članka, zato što je njima raspolagala neka druga osoba, banka je obvezna na zahtjev Zavoda dati podatke o osobi koja je raspolagala tim sredstvima.

(7) Pošta je odgovorna za nastalu štetu ako je protivno ugovorenim uvjetima isplate mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja, ta primanja isplatila nakon smrti korisnika.«

Članak 17.

U članku 90. stavku 2. brojka: »0,15%« zamjenjuje se riječima: »za postotak iz članka 78. stavka 2. ovoga Zakona«.

Članak 18.

U članku 91. stavku 2. iza riječi: »ovoga članka« dodaju se riječi: »koja je dostavljena Zavodu«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Kada je korisnik mirovine stavljen pod skrbništvo, kao osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti ili lišena poslovne sposobnosti glede raspolaganja prihodima, Zavod njegovu mirovinu isplaćuje u skladu s odlukom nadležnog centra za socijalnu skrb.

(4) Kada je korisnik mirovine smješten u ustanovu za zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba, on može ovlastiti Zavod da njegovu mirovinu isplaćuje na račun odnosne ustanove, u svrhu pokrića troškova smještaja u toj ustanovi.«

Članak 19.

U članku 92. riječi: »odnosno opunomoćenik« zamjenjuju se riječima: »opunomoćenik, centar za socijalnu skrb, odnosno ustanova za zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba«

Članak 20.

U članku 100. točka 7. mijenja se i glasi:

»7) za članove posade broda u međunarodnoj plovidbi – prema sjedištu poslodavca, odnosno njegove podružnice, a za članove posade broda, čiji je poslodavac strana osoba – prema mjestu prebivališta,«

Članak 21.

U članku 101. stavku 1. točki 1. do 3. riječi: »15 dana« zamjenjuju se riječima: »8 dana«

Članak 22.

U članku 128. stavku 1. riječi: »Hrvatski sabor« zamjenjuju se riječima: »Vlada Republike Hrvatske«.

Članak 23.

U naslovu Glave X. iza riječi: »ŠTETE« dodaju se riječi: »I STJECANJE BEZ PRAVNE OSNOVE«.

Članak 24.

U članku 164. stavku 1. riječ: »Osigurana« briše se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Zavod rješenjem u upravnom postupku po službenoj dužnosti utvrđuje visinu nepripadno isplaćenih sredstava prema ovome članku i članku 165. ovoga Zakona.«

Članak 25.

U članku 166. stavku 2. riječ: »osiguraniku« briše se.

Članak 26.

Iznimno od članka 30. Zakona o mirovinskom osiguranju (članak 8. ovoga Zakona), pravo na starosnu mirovinu stječe osiguranik (žena) kada navrši 15 godina mirovinskog staža i

– u 2010. godini – 60 godina života,

– u 2011. godini – 60 godina i 3 mjeseca života,

– u 2012. godini – 60 godina i 6 mjeseci života,

– u 2013. godini – 60 godina i 9 mjeseci života,

– u 2014. godini – 61 godinu života,

– u 2015. godini – 61 godinu i 3 mjeseca života,

– u 2016. godini – 61 godinu i 6 mjeseci života,

– u 2017. godini – 61 godinu i 9 mjeseci života,

– u 2018. godini – 62 godine života,

– u 2019. godini – 62 godine i 3 mjeseca života,

– u 2020. godini – 62 godine i 6 mjeseci života,

– u 2021. godini – 62 godine i 9 mjeseci života,

– u 2022. godini – 63 godine života,

– u 2023. godini – 63 godine i 3 mjeseca života,

– u 2024. godini – 63 godine i 6 mjeseci života,

– u 2025. godini – 63 godine i 9 mjeseci života,

– u 2026. godini – 64 godine života,

– u 2027. godini – 64 godine i 3 mjeseca života,

– u 2028. godini – 64 godine i 6 mjeseci života,

– u 2029. godini – 64 godine i 9 mjeseci života.

Članak 27.

Iznimno od članka 31. Zakona o mirovinskom osiguranju (članak 9. ovoga Zakona), pravo na prijevremenu starosnu mirovinu stječe osiguranik (žena) kada navrši:

– u 2010. godini – 55 godina života i 30 godina mirovinskog staža,

– u 2011. godini – 55 godina i 3 mjeseca života i 30 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža,

– u 2012. godini – 55 godina i 6 mjeseci života i 30 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2013. godini – 55 godina i 9 mjeseci života i 30 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2014. godini – 56 godina života i 31 godinu mirovinskog staža,

– u 2015. godini – 56 godina i 3 mjeseca života i 31 godinu i 3 mjeseca mirovinskog staža,

– u 2016. godini – 56 godina i 6 mjeseci života i 31 godinu i 6 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2017. godini – 56 godina i 9 mjeseci života i 31 godinu i 9 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2018. godini – 57 godina života i 32 godine mirovinskog staža,

– u 2019. godini – 57 godina i 3 mjeseca života i 32 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža,

– u 2020. godini – 57 godina i 6 mjeseci života i 32 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2021. godini – 57 godina i 9 mjeseci života i 32 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2022. godini – 58 godina života i 33 godine mirovinskog staža,

– u 2023. godini – 58 godina i 3 mjeseca života i 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža,

– u 2024. godini – 58 godina i 6 mjeseci života i 33 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2025. godini – 58 godina i 9 mjeseci života i 33 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2026. godini – 59 godina života i 34 godine mirovinskog staža,

– u 2027. godini – 59 godina i 3 mjeseca života i 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža,

– u 2028. godini – 59 godina i 6 mjeseci života i 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža,

– u 2029. godini – 59 godina i 9 mjeseci života i 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža.

Članak 28.

(1) U razdoblju od stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2029. godine, iznimno od članka 78. Zakona o mirovinskom osiguranju (članak 13. stavak 1. ovoga Zakona), osiguraniku ženi, koja stječe pravo na prijevremenu starosnu mirovinu, polazni faktor za određivanje te mirovine iznosi:

u 2010. godini:

– s navršenih do 31 godinu mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 32 godine mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 33 godine mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršene 34 godine mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 35 i više godina mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2011. godini:

– s navršenih do 31 godinu i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 32 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 3 mjeseca godine mirovinskog staža:0,19% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 3 mjeseca i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2012. godini:

– s navršenih do 31 godinu i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 32 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 33 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 6 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2013. godini:

– s navršenih do 31 godinu i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 32 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 33 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 9 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2014. godini:

– s navršene do 32 godine mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 33 godine mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 34 godine mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2015. godini:

– s navršene do 32 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 3 mjeseca i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2016. godini:

– s navršene do 32 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 33 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 6 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2017. godini:

– s navršene do 32 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 33 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 9 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2018. godini:

– s navršene do 33 godine mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 34 godine mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2019. godini:

– s navršene do 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 3 mjeseca i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2020. godini:

– s navršene do 33 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 6 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2021. godini:

– s navršene do 33 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršene 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 9 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2022. godini:

– s navršenih do 34 godine mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2023. godini:

– s navršenih do 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina i 3 mjeseca i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2024. godini:

– s navršenih do 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina 6 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2025. godini:

– s navršenih do 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 35 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina i 9 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2026. godini:

– s navršenih do 35 godina mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 39 godina i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2027. godini:

– s navršenih do 35 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,19 po mjesecu,

– s navršenih 39 godina i 3 mjeseca i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2028. godini:

– s navršenih do 35 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 39 godina i 6 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu,

u 2029. godini:

– s navršenih do 35 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu,

– s navršenih 36 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,29% po mjesecu,

– s navršenih 37 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,24% po mjesecu,

– s navršenih 38 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,19% po mjesecu,

– s navršenih 39 godina i 9 mjeseci i više mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu.

(2) U razdoblju od stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2029. godine, iznimno od članka 78. Zakona o mirovinskom osiguranju (članak 13. stavak 2. ovoga Zakona), osiguraniku ženi koja prvi put stječe pravo na mirovinu, polazni faktor za određivanje starosne mirovine nakon navršene starosne dobi iz članka 26. ovoga Zakona, povećava se za postotak iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona za svaki mjesec koji je protekao od navedene navršene starosne dobi do dana ostvarivanja prava, a najviše za pet godina.

Članak 29.

U razdoblju od stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2029. godine, osiguraniku ženi, za stjecanje prava na starosnu mirovinu, snižava se dobna granica za tu mirovinu na temelju staža osiguranja s povećanim trajanjem prema dobnoj granici određenoj člankom 26. ovoga Zakona.

Članak 30.

(1) Osiguranici – poljoprivrednici iz članka 12. Zakona o mirovinskom osiguranju zatečeni u obveznom mirovinskom osiguranju na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, koji nisu obuhvaćeni mirovinskim osiguranjem prema članku 3. ovoga Zakona, mogu na svoj zahtjev istupiti iz toga osiguranja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, mirovinsko osiguranje prestaje s posljednjim danom mjeseca u kojemu je podnesen zahtjev za istup iz osiguranja.

Članak 31.

Ministar nadležan za mirovinsko osiguranje će u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik iz članka 7. ovoga Zakona.

Članak 32.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2010.

Klasa: 140-01/10-01/02

Zagreb, 22. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

 

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić